Gegevensbescherming

Kwaliteit is belangrijk voor ons – in elk opzicht.

Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend verzameld voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is, en doordat u het contactformulier invult of in verband met uw bestellingen. Deze gegevens en informatie worden in geen geval verkocht en ook niet gedeeld met niet nader genoemde derden.

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie over het onderwerp privacy zie onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe registreren we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u ons deze verstrekt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch of na uw toestemming geregistreerd bij het bezoek van de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het oproepen van een pagina). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Analysetools en tools van derde-aanbieders

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Mittwald

De provider is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna te noemen Mittwald).

Zie voor de details de privacyverklaring van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

De gebruikmaking van Mittwald gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave onze website. Indien hiervoor toestemming is opgevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat.

 De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Opdrachtverwerking

Wij hebben voor het gebruik van bovengenoemde dienst een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (AVV) gesloten. Hierbij betreft het een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze website nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er diverse persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt toegelicht, hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

PRO-TENT GmbH
Zelt- und Messebau-Systeme
Im Brühl 1
65589 Hadamar-Niederzeuzheim
Deutschland

Telefon: +49 (0)6433-946668-0
E-Mail: info(at)pro-tent.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Opslagperiode

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen voor de opslag van om uw persoonsgegevens hebben (bijv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen vervallen.

Algemene informatie over de rechtsgronden van de gegevensverwerking op deze website

Indien u hebt ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG of art. 9, lid 2, punt a AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9, lid 1 AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, punt a AVG. Indien u hebt ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, indien dit noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6, lid 1, punt c AVG.

De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG. Meer informatie over de relevante rechtsgrondslagen in individuele gevallen vindt u in de volgende punten van deze privacyverklaring.

Opmerking over de doorgifte van gegevens aan de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene juridische stappen hiertegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor toezichtdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de tot en met de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6, LID 1, PUNT F AVG PLAATSVINDT, HEBT U TEN ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. ZIE DEZE PRIVACYVERKLARING VOOR DE BETREFFENDE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT MET EEN DERGELIJKE DIRECT MARKETING IN VERBAND STAAT. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbare machineleesbare indeling te laten overdragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, geschiedt dit slechts voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger hiervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie of verwijderen van deze gegevens. Hierover en over verdere vragen omtrent het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, hebt u het recht, in plaats van verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag hiervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Vanwege veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, maakt deze website gebruik van SSL-resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de verplichting tot het vermelden van een colofon gepubliceerde contactgegevens, voor de toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van de ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Voor een deel kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies dienen ervoor om gebruikersgedrag te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die ter uitvoering van het elektronische communicatieproces of het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) of ter optimalisatie van de website (bijv. voor het meten van het webpubliek) noodzakelijk zijn (noodzakelijke cookies), worden op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen, indien geen andere rechtsgrondslag wordt vermeld.

De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en indien nodig uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot"). Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemmingen en andere verklaringen betreffende het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat Cookiebot een cookie op in uw browser om de gegeven toestemmingen of het intrekken daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u het Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dit laat dwingende wettelijke bewaarplichten onverlet.

Het gebruik van Cookiebot vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, punt b AVG.

Opdrachtverwerking

Wij hebben voor het gebruik van bovengenoemde dienst een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (AVV) gesloten. Hierbij betreft het een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server-logbestanden

De provider van de website verzamelt automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons toestuurt. Dit zijn:

  • Type browser en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Doorverwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

Het registreren van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons met het contactformulier aanvragen toestuurt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen om uw aanvraag in behandeling te nemen en in het geval er vervolgvragen zijn. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid, 1 punt a AVG), indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u hebt ingevuld op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming om deze op te slaan intrekt, of wanneer het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer bestaat (bijv. nadat de verwerking van uw vraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid, 1 punt a AVG), indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u hebt toegezonden via contactaanvragen blijven bij ons, tot u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming om deze op te slaan intrekt, of wanneer het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer bestaat (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

ProvenExpert

Wij hebben scorebadges van ProvenExpert in deze website geïntegreerd. Aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, Duitsland https://www.provenexpert.com.

De ProvenExpert-scorebadge biedt ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen over ons bedrijf die naar ProvenExpert zijn gestuurd, op onze website met een scorebadge weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert, zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht. Verder registreert ProvenExpert uw taalinstellingen om de scorebadge in de geselecteerde taal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om klantbeoordelingen zo inzichtelijk mogelijk weer te geven. Indien er dienovereenkomstig toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG en van § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting), zoals bedoeld in de TTDSG, omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met de Google Tag Manager tool kunnen wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert niet zelfstandig analyses uit. Hij is alleen bestemd om de tools die via hem zijn geïntegreerd te beheren en te gebruiken. Google Tag Manager registreert wel uw IP-adres en kan dit ook doorsturen naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

 Het gebruik van Google Tag Manager gebeurt op grondslag van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website.

Als hiervoor om toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van art. 6, lid 1, punt a van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en de telemedia). Wel moet de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) als bedoeld in TTDSG omvatten. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics geeft de websitebeheerder de mogelijkheid om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bijv. opgeroepen pagina's, duur van de sessies, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een gebruikersnaam.

Verder kunnen wij met Google Analytics o.a. uw muisklikken en muis- en scrollbewegingen registreren. Daarnaast gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens aan te vullen en machine-learning-technologieën om de gegevens te analyseren.

Google Analytics gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te kunnen analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Het versturen van de gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Hier vindt u meer informatie: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om voor de websitebeheerder aanvullende diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de verwerking van gegevens. Bij het gebruik van Google Analytics handelen wij volledig in overeenstemming met de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming.

Google Ads

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads maakt het ons mogelijk om advertenties in de zoekmachine van Google of op websites van derden te laten zien, wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen doelgerichte advertenties worden getoond op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Wij als exploitant van de website kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks. Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren (hoe vaak) op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Wij vernemen het totaal aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf maakt ten behoeve van identificatie gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van de website YouTube. Exploitant van de site is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers op deze website opslaat, voordat ze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet dwingend uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Indien u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in werking worden gesteld waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen.

Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG. Indien hiervoor toestemming is opgevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in diens privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde Google Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt daarbij niet plaats.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

hCaptcha

Wij gebruiken op deze website hCaptcha (hierna: ‘hCaptcha’). Aanbieder is Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, VS (hierna: ‘IMI’).

hCaptcha dient om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijv. via een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma geschiedt. hCaptcha analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken.

Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker een website met geactiveerde hCaptcha opent. hCaptcha evalueert verschillende gegevens (bijv. IP-adres, duur van het bezoek aan de website of de muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden geregistreerd, worden doorgestuurd naar IMI. Als hCaptcha in de ‘onzichtbare modus’ wordt gebruikt, vinden de analyses volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webcontent te beschermen tegen kwaadwillige geautomatiseerde spionageactiviteiten en spam. Indien er dienovereenkomstig toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG en van § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting), zoals bedoeld in de TTDSG, omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensverwerking is gebaseerd op standaard contractbepalingen, die opgenomen zijn in het gegevensverwerkingsaddendum bij de algemene voorwaarden van IMI c.q. in de gegevensverwerkingsovereenkomsten.

Meer informatie over hCaptcha vindt u in de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden via de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://hcaptcha.com/terms.

7. E-commerce en betalingsaanbieders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk vormgeven en wijzigen van onze contractuele relaties. Persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen van de dienst gebruik te maken of dit in rekening te brengen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, punt b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Cookiebot

Erfahrungen & Bewertungen zu Pro-Tent GmbH